V Zåhradě máme důvod k oslavě: začali jsme stavět první dva domy Jasmín a Modřín a Vy můžete slavit s námi! Místo přípitku máme pro Vás OD NYNĚJŠKA AŽ DO 10. ZÁŘÍ VŠECHNY BYTY ZA AKČNÍ CENY! Díky tomu se například Váš vysněný byt 3+kk může zlevnit až o 570.000 Kč! A to nejlepší nakonec: pokud chcete BYT ZDARMA, máte šanci jej získat právě v Zåhradě!

Když do 10. září 2011 podepíšete Dohodu o předběžné rezervaci (za poplatek 3.000 Kč) a nejpozději do 10. listopadu 2011 uzavřete na Vámi vybraný byt Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, budete zařazeni do slosování, v němž ten nejšťastnější z Vás získá prémii: buď byt zcela zdarma (v případě, že jste si vybrali zrovna byt 2+kk v bytovém domě Jasmín v ceně 1.952.000 Kč) nebo slevu ve výši 1.952.000 Kč, pokud se stanete majitelem jiného bytu v Zåhradě. Slosování proběhne ještě před Vánoci – a Vy si tak třeba nadělíte ten nejkrásnější vánoční dárek!

O ten opravdový přípitek však také nepřijdete! Bude pro Vás připraven v naší CaféInfo při DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ČTVRTEK A PÁTEK 8. – 9. ZÁŘÍ (14.00 – 20.00 HOD.) A V SOBOTU 10. ZÁŘÍ (9.00 – 14.00 HOD.). A nejen to: v CaféInfo se budete cítit jako doma – její interiér totiž připomíná typický byt v Zåhradě. Sedněte si do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a terasou! Naši prodejci Vám rádi odpoví na vše, co Vás zajímá. Vaše děti se mezitím mohou pobavit v dětském koutku, pomalovat stavební ohradu Zåhrady nebo se vydovádět na našem populárním dětském hřišti s trampolínou! Výhody klubové karty Zåhrada, kterou si od nás odnesete jako malý dárek, můžete začít využívat už teď. - Dost důvodů pro Vaši zářijovou návštěvu v Zåhradě, nemyslíte?

CaféInfo Zåhrada, Jedličkova 1734, roh ulic Jedličkova a Zahradní, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 602 222 271, email: cafeinfo@zahradaTojezivot.cz, interaktivní mapy.

Vzory (kompletní texty) všech výše uvedených smluv jsou k dispozici zde.

CENÍK BYTŮ projektu Zåhrada platný pro akci je k dispozici zde.

DO ZǺHRADY V LYSÉ NAD LABEM PRO BYT ZDARMA


Pravidla akce


Společnost Čtvrtá Sluníčková s. r. o., IČ: 248 07 008, se sídlem Praha 10, Donská 275/9, PSČ 101 00 (dále také „Pořadatel“), developer stavebního projektu Zåhrada v Lysé nad Labem (tento projekt je dále označen jako „projekt Zåhrada“), pořádá v období od 22. 8. 2011 do 22. 12. 2011 akci pro případné budoucí vlastníky bytů v Zåhradě s názvem „Do Zåhrady v Lysé nad Labem pro byt zdarma“ (dále jen „Akce“). Akce má následující pravidla:

1. Do Akce bude zařazen každý účastník, který nejpozději do 10.9.2011 včetně uzavře dohodu o předběžné rezervaci nebo rezervační smlouvu na konkrétní byt v projektu Zåhrada a následně v období od 11.9.2011 do 10.11.2011 řádně uzavře smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Podmínkou zařazení do Akce je převzetí a podpis „Certifikátu o zařazení do akce“, zahrnujícího kromě kontaktních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail) také souhlas účastníka Akce s podmínkami účasti v Akci.

2. V období mezi 2. a 22. prosincem 2011 proběhne za účasti a dohledu notáře slosování všech účastníků Akce (budoucích vlastníků bytů v Zåhradě), kteří splnili všechny podmínky uvedené v bodě 1 těchto pravidel Akce. Jeden vylosovaný účastník získá finanční prémii v podobě BYTU ZDARMA (tj. 100% slevu z kupní ceny konkrétního bytu), pakliže uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě na byt o velikosti 2+kk v bytovém domě Jasmín v ceně 1.952.000 Kč) nebo získá finanční prémii ve formě slevy z kupní ceny ve výši 1.952.000 Kč, pokud uzavřel smlouvu o budoucí kupní smlouvě na jiný byt v rámci projektu Zåhrada (dále také jako „Prémie“). O termínu slosování budou všichni účastníci Akce předem vyrozuměni.

3. Prémie bude jednomu vylosovanému účastníkovi předána ve formě slevy z kupní ceny ve výši 1.952.000 Kč, která bude odečtena z celkové kupní ceny bytu, ohledně kterého účastník uzavřel příslušné smlouvy (viz výše). Prémie bude z celkové kupní ceny vybraného bytu odečtena při uzavření řádné kupní smlouvy na konkrétní byt.

4. Ostatní účastníci Akce - budoucí vlastníci bytů v projektu bytového komplexu Zåhrada - získávají splněním všech podmínek uvedených v bodě 1 těchto pravidel Akce, prémii v podobě AKČNÍ SLEVY na vybraný byt, jejímž odečtením byla stanovena cena bytu uvedená v ceníku, platném pouze pro tuto akci, který je přílohou těchto pravidel Akce. AKČNÍ CENA se uvádí v dohodě o předběžné rezervaci / rezervační smlouvě uzavřené v rámci Akce. Nárok na prémii v podobě AKČNÍ SLEVY zaniká, pokud účastník akce neuzavře smlouvu o budoucí kupní smlouvě v souladu s podmínkami, uvedenými v dohodě o předběžné rezervaci / rezervační smlouvě a/nebo pokud nesplní řádně a včas kterýkoliv ze svých závazků, uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

5. Všichni účastníci Akce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů uvedených v bodě 1 těchto pravidel Akce pro účely Pořadatele ve sdělovacích prostředcích. Pořadatel se zavazuje dodržovat právní předpisy na ochranu osobních údajů.

6. Vylosovaný účastník, který získá Prémii, má povinnost zajistit svou osobní účast nebo účast rodinného příslušníka při předávání certifikátu PRÉMIE – BYT ZDARMA, k němuž dojde v období od 2. do 22. 12. 2011. Pořadatel Akce z předání certifikátu zajistí fotodokumentaci, která může být následně využita ve sdělovacích prostředcích. Vylosovaný účastník akce souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a fotodokumentace z předávání certifikátu ve sdělovacích prostředcích.

7. V případě jakýchkoli námitek má Pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání prémií či účasti v soutěži je vyloučeno.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo celou Akci zrušit v případě, že se jí nejpozději do 10. 9. 2011 nezúčastní a nepřihlásí nejméně 18 účastníků. V takovém případě budou všichni účastníci vyrozuměni o tom, že se Akce ruší. V případě zrušení Akce zůstává v platnosti poskytnutí Akční slevy dle přiloženého ceníku.

Výklad základních pojmů uvedených v Pravidlech:


Pořadatel akce
Pořadatelem akce se rozumí developer projektu Zåhrada, společnost Čtvrtá Sluníčková s. r. o., IČ: 248 07 008, se sídlem Praha 10, Donská 275/9, PSČ 101 00.

Předrezervační smlouva („Dohoda o předběžné rezervaci“)
Je smlouva, která dává zájemci o byt v projektu Zåhrada jistotu, že jím vybraný konkrétní byt už nebude nabízen nikomu jinému. Na tuto smlouvu je vázáno složení předrezervačního poplatku 3.000 Kč (vč. DPH). Uzavírá se na dobu určitou od termínu podpisu až do dne uzavření Rezervační smlouvy nebo Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Rezervační smlouva („Smlouva o rezervaci“)
Touto smlouvou si budoucí vlastník zajišťuje podmínky pro další jednání o koupi konkrétního bytu v projektu Zåhrada. Rezervační smlouva představuje závaznou rezervaci konkrétního bytu. Při jejím podpisu složí budoucí vlastník konkrétního bytu rezervační poplatek ve výši 45.000 Kč (vč. DPH) započitatelný do ceny bytu v projektu Zåhrada. Její účinnost končí zpravidla dnem uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě
Smlouva o smlouvě budoucí kupní (dále jen „SoBSK“) poskytuje oběma stranám záruky, že se koupě bytu uskuteční. Při podpisu složí budoucí vlastník konkrétního bytu v Zåhradě zálohu ve výši 15 % z ceny bytu. S podpisem SoBSK uzavírá budoucí vlastník bytu i Pořadatel smlouvu o vázaném účtu s bankou jako správcem vkladu, který zůstává až do uvolnění ve vlastnictví klienta, tj. účastníka Akce.

Kupní smlouva
Jedná se o smlouvu, na základě které dochází k převodu vlastnického práva ke konkrétnímu bytu a kterou se vlastník bytu zároveň zavazuje přistoupit ke stanovám společenství vlastníků jednotek v příslušném domě, a tím také ke smlouvě o správě a zajištění služeb, která bude uzavřena mezi společenstvím vlastníků a správcem – Centrem služeb. Doplatek kupní ceny konkrétního bytu uhradí jeho budoucí vlastník spolu s převzetím bytu a zápisem do katastru nemovitostí.

Vzory (kompletní texty) všech výše uvedených smluv, jakož i těchto pravidel Akce, jsou k dispozici na webu projektu www.zahradatojezivot.cz. Tato pravidla Akce jsou rovněž k dispozici v kancelářích Pořadatele a v CaféInfo v Lysé nad Labem.

Vzory (kompletní texty) všech výše uvedených smluv jsou k dispozici zde.

CENÍK BYTŮ projektu Zåhrada platný pro akci je k dispozici zde.