Podepsali jste smlouvu o budoucí kupní smlouvě a přišel okamžik podpisu samotné kupní smlouvy. Čemu věnovat pozornost?

Kupní smlouva se řídí občanským zákoníkem, který pro ni stanovuje jako závaznou písemnou formu. Po podpisu je možné podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, kterým se kupující stává majitelem nemovitosti. Aby byla smlouva platná, musí obsahovat podstatné náležitosti: přesné označení smluvních stran; přesné označení kupované nemovitosti (u bytů číslo a přesný popis bytu, vybavení, případně příslušenství); stanovenou sjednanou kupní cenu a definovaný způsob její úhrady. Podpisem kupní smlouvy ale vše nekončí. Mělo by v ní být také vyřešeno, kdo podá návrh na vklad do katastru.

Teprve zápisem v příslušném katastru nemovitostí se totiž stáváte majiteli nového bytu.