Rizika v dokumentech

Ještě před nákupem nemovitosti se můžete setkat se dvěma smlouvami. Rezervační smlouva (RS) vám dává jistotu, že nemovitost nebude po určitou dobu nikomu nabízena ke koupi. Smlouva o budoucí smlouvě kupní (SoSBK) zase poskytuje oběma stranám záruky, že se koupě uskuteční. Po ní přijde na řadu vlastní kupní smlouva. RS by měla obsahovat: dobu, na niž je nemovitost rezervována; zákaz dalšího nabízení a prodeje nemovitosti jiným subjektům po dobu rezervace nemovitosti; rezervační poplatek a jeho výši; podmínky, za nichž se rezervační poplatek stane smluvní pokutou; podmínky vrácení rezervačního poplatku; započitatelnost rezervačního poplatku na úhradu kupní ceny. K podstatným náležitostem SoSBK patří: termín pro uzavření konečné kupní smlouvy; závazek uzavřít ve stanovené lhůtě smlouvu o koupi nemovitosti; náležitosti samotné kupní smlouvy (přesné označení předmětu koupě, kupní cenu, určení smluvních stran); smluvní pokutu, podmínky odstoupení od smlouvy. Mezi uzavřením RS a SoSBK uplyne několik týdnů, nejvýše několik měsíců. Současně s podpisem SoSBK by se měla uzavírat smlouva o vázaném účtu. Smluvní stranou je nejčastěji banka jako správce vkladu, budoucí kupující a budoucí prodávající. Důležité je, kdo je vlastníkem peněz složených na vázaném účtu. V případě, že se prodává rozestavěná jednotka, přijdou zbývající dokumenty na řadu až s dokončením a předáním bytu. Je ale žádoucí, abyste se mohli se vzory těchto smluv seznámit při podpisu SoSBK.